អំពីក្រុមហ៊ុន

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់ផលិតកម្ម kayak នៅក្នុងប្រទេសចិន  មានទីក្រុង Ningbo Oceanus អន្តរជាតិ Trading Co. , Ltd ។ ( kayak ខៀវមហាសមុទ្រ ) មានបទពិសោធច្រើនជាង 6 ឆ្នាំនៅក្នុងវាលផ្សិតរង្វិលហើយវាបានក្លាយជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈវិទ្យាសាស្រ្តនិងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងផលិតប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការ Kayaking, ផ្សិត kayak និងេ្រគងបនពាក់ព័ន្ធ។