കമ്പനി കുറിച്ച്

ചൈനയിൽ തുഴഞ്ഞ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലകളിൽ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഒരാളാണ്  നിങ്ബോ തൃശൂര് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിങ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് . ( ബ്ലൂ ഓഷ്യൻ തുഴഞ്ഞ് ) പരിക്രമണസമമിതിയായി വക്കും വയലിൽ 6 വർഷത്തോളം 'അനുഭവം ഉണ്ട്, അത് വികസ്വര ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക എന്റർപ്രൈസ് മാറുന്നു ഒപ്പം കയക്സ്, തുഴഞ്ഞ് ഘടനയോടു, ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.