සමාගම ගැන

චීනයේ Kayak නිෂ්පාදනය ප්රදේශවල ප්රධාන පෙළේ සමාගම් එකක් ලෙස  නිංෙබෝ Oceanus ජාත්යන්තර ෙට්ඩිං කම්පැණි, සමාගම . ( Blue Ocean Kayak ) භ්රමණ ලීස්තරයක් ක්ෂේත්රයේ වසර 6 කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් ඇති අතර, එය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වෘත්තීය විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික ව්යාපාර බවට පත් හා kayaks, Kayak අච්චු, සහ අදාළ උපාංග විවිධ වර්ගයේ නිෂ්පාදන.