විදුලි Trolling මෝටර්

තනි Kayak

ධීවර Kayak

පවුලේ Kayak

ඉතා සුවපහසු මාඵ Kayak

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය (තෙරපුම් අච්චු ලෝඩ්)

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය (භ්රමණ ලීස්තරයක්)